Bidrag integrationsprojekt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Projektmedel till integrationsprojekt

Nu kan du ansöka om bidrag till integrationsprojekt.

Riktlinje bidrag till integrationsprojekt

Projektmedel för integrationsprojekt i Bodens kommun riktas till projekt för asylsökande samt nyanlända med uppehållstillstånd.
Projekten ska syfta till att främja integrationen i kommunen.
Projektbidrag riktar sig till enskilda föreningar och organisationer som är religiöst och politiskt obundna.

Bidraget

Bidraget kan sökas för direkta kostnader för att genomföra projekt för nyanlända och asylsökande. Ansökan ska omfatta projekt som genomförs i Boden.
Beviljat bidrag upp till 100 000 kr betalas vid projektstart.

För projekt som beviljats mer än 100 000 kr betalas 100 000 kr ut vid projektstart. Kvarstående del av beviljat bidragsbelopp betalas därefter ut månadsvis utifrån redovisade kostnader.
Bidraget beviljas inte till ordinarie verksamhet.
Kommunen äger rätt att återkräva utbetalt bidrag om det har nyttjats till annat än beviljat ändamål.

Ansökan

Ansökan om bidrag som görs digitalt via kommunens e-tjänst ska innehålla uppgifter om:
• Projektanordnare
• Hur projektet bidrar till ökad mångfald och integration i samhället
• Antal män/kvinnor, pojkar/flickor som förväntas delta i projektet
• Vilka konkreta insatser projektet innehåller.
• Tidplan
• Budget

Bidrag beviljas inte till enstaka aktiviteter.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av inkomna ansökningar prioriteras projekt som bedöms bidra till social hållbarhet. Det innebär att projektet ska vila på Bodens kommuns värdegrund om alla människors lika värde. Inför beslut om projektbidrag bedöms om projekten är tillgängliga för målgruppen oaktat kön, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.

Uppföljning och redovisning

Projektanordnaren ska senast en månad efter avslutat projekt lämna in projektredovisning till kommunen. Redovisningen ska innehålla uppgifter om:
• Genomförda projektaktiviteter
• Antal deltagare (män/kvinnor, flickor/pojkar)
• Ekonomisk redovisning
• Föreningens fortsatta arbete för att för att främja integration efter projektavslut

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa