Grävtillstånd och trafikanordningsplan

LÄS MER

Trafikanordningsplan
Syftet med trafikanordningsplanen är att beskriva vilka vägmärken och anordningar som får finnas och som behövs för att arbetsplatsen ska få en säker arbetsmiljö och vara så trafiksäker som möjligt. trafikanordningsplanen innehåller bland annat uppgifter om utförare, plats för arbetet, datum och tid för arbetets start och slut, samt en ritning eller skiss på hur utmärkningen görs på arbetsplatsen. Trafikanordningsplanens original förvaras hos väghållningsmyndigheten och en kopia ska finnas på arbetsplatsen.

Ansökan om godkännande av trafikanordningsplan ska göras i god tid innan beräknad start för arbetet.

Grävtillstånd
För att få utföra någon form av grävningsarbete och/eller schaktarbete i offentlig plats, som förvaltas av kommunen, exempelvis gator, vägar, torg och parker måste den som ska utföra arbetet söka tillstånd från kommunen. Det krävs två tillstånd, ett tillstånd för grävning samt ett godkännande av en trafikanordningsplan, TA-plan. Grävning kan innebära vägschakt, ledningar, kablar, värmekulvertar etc.

Kommunens riktlinjer för grävning i offentlig plats hittar du på vår hemsida.