Installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information värmepumpar

Så här kan du markera i den karta som ska bifogas med anmälan/ansökan. Ange markerade avstånd i meter.

Allmänt om värmepumpar

Generellt råder anmälningsplikt för värmepumpar. Lämna in din anmälan till miljö- och byggnämnden i god tid, minst 6 veckor innan arbetet påbörjas. Om du börjar inrätta en värmepumpsanläggning före anmälan lämnats in kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift eller bli dömd för otillåten miljöverksamhet. Om du ska installera en värmepump inom ett vattenskyddsområde kan det krävas tillstånd. Arbetet får då inte påbörjas förrän du har fått tillståndet från miljö- och byggnämnden. Värmepumpens värmefaktor bör vara minst 3, d.v.s. värmeenergi som tas till vara bör vara minst 3 gånger större än den elenergi pumpen förbrukar för sin drift. Kollektorn ska vara dimensionerad för ett tryck på minst 600 kPa.

Strandskydd

Generellt råder strandskydd inom 100 meter från sjöar och vattendrag. En värmepumpsanläggning får inte inrättas inom ett strandskyddsområde om allmänheten hindras från att vistas på ett område där det råder allemansrätt, eller om livsvillkoren för djur- och växtlivet väsentligt förändras. Strandskyddsdispens söker du hos miljö- och byggnämnden.

Oljecisterner

Om du har en oljecistern som ska tas ur bruk är du skyldig att anmäla detta till miljö- och byggnämnden. Cisternen och dess ledningar måste rengöras och den får inte vara möjlig att fylla på. Om cisternen ligger i marken bör du ta upp den alternativt sandfylla den för att förhindra plötsliga sättningar i marken om den går sönder.

Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar består av delar som behöver kopplas ihop, så kallat splitutförande. Installation av denna typ av utrustning får endast göras av företag som är certifierade och av en person med personligt certifikat. På www.incertonline.se kan du kontrollera personcertifikat och söka certifierade företag.

Anläggningsägarens ansvar

Enligt miljöbalken är anläggningsägaren alltid ansvarig för eventuella skador som uppkommer vid inrättande av värmepumpsanläggning, exempelvis förorenat grundvatten, skador på ledningsnät etc. Om värmepumpsanläggningens kollektorledningar placeras nära eller korsar kommunala vatten- och avloppsledningar måste kollektorledningarna isoleras för att undvika frysning av vatten- eller avloppsledningar. Tekniska förvaltningen kontaktas för anvisningar.
Värmepumpsanläggningar ska användas och underhållas med sådan omsorg att tillräcklig säkerhet fås mot utsläpp av köldmediet till atmosfären och köldbärare till mark och vatten.

Bergvärme

Normbrunn -16

Energibrunnsborrning bör utföras enligt Normbrunn –16 som tagits fram av Sveriges geologiska undersökning SGU (www.sgu.se). SGU rekommenderar att certifierade brunnsborrare anlitas. Uppgiftsskyldighet till Sveriges geologiska undersökning, SGU
Den som yrkesmässigt utför borrning av energibrunn är skyldig att lämna skriftlig redogörelse, borrprotokoll, för arbetet och resultaten till SGU.

Energibrunnens placering – rekommenderade avstånd

  • 4 meter: För att minska risken för skada på dränering eller byggnad bör energibrunnen placeras minst 4 meter från närmaste husvägg.
  • 10 meter: För att närliggande fastigheter ska ha möjlighet att borra för bergvärme bör energibrunnen placeras minst 10 meter från fastighetsgräns.
  • 20 meter: För tätt placerade energibrunnar tar energi från varandras värmeupptagningsområden och kan då inte leverera den beräknade energimängden. Energibrunnen bör placeras minst 20 meter från befintliga energibrunnar. Om rekommenderat avstånd inte kan uppnås kan borrhålet vinklas för att uppnå ett avstånd på 20 meter i det aktiva djupet.
  • 20-30 meter: För att minska risken för påverkan på vattnet i närliggande vattenbrunnar bör energibrunnen placeras minst 20 meter från en grävd vattenbrunn och minst 30 meter från en borrad vattenbrunn.
  • 30 meter: Energibrunnen bör placeras minst 30 meter från enskilda avloppsanordningar och högre i terrängen för att undvika att avloppsvatten tränger ner till grundvattnet via energibrunnen och sedan letar sig till eventuella vattenbrunnar.

Jordvärme

I ytskiktet av marken lagras solvärmen under sommaren. Den mängd energi som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt. Det bör finnas öppna ytor så att grävare kommer fram utan att skada träd, rabatter m.m. Vid nedläggning av kollektorslang till jordvärme måste man ta hänsyn till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar. Det är också viktigt att kollektorslangen ligger på rätt djup ochmed rätt avstånd och att en slangkarta upprättas så att framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas. Om kollektorslangen placeras nära en fastighetsgräns måste den läggas på ett sådant avstånd att inte träd, buskar eller annan växtlighet på närliggande fastigheter skadas.

Ytvatten (sjövärme)

Om ytvatten är värmekälla ska kollektorn vara väl förankrad så den inte flyter upp. För att minska risken för skador på kollektorn ska området markeras med bojar eller liknande. Skylt med karta som visar kollektorns utbredning i sjön, synlig från såväl landsidan som sjösidan, ska sättas upp i anslutning till anläggningen. På skylten ska även ägarens namn och telefonnummer uppges.

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara

I vissa fall kan det vara aktuellt att söka tillstånd för brandfarlig vara. För mer information, kontakta Räddningstjänsten, tel. 0921-620 00 (vxl).

Köldbärarvätska

Vid läckage eller annat fel som uppstår på anläggningen ska den ansvarige vidta åtgärder så att felet avhjälps samt se till att sanering av påverkat område utförs. Vid läckage eller annat fel som kanorsaka skador på hälsa och miljö ska miljö- och byggnämnden kontaktas. Inom vattenskyddsområden och i närheten av vattenbrunnar måste anläggningen förses med tryckvakt och konstrueras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid eventuellt läckage. Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) rekommenderar etanol som lämplig köldbärarvätska. Inblandningen av denatureringsmedel, exempelvis isopropanol och n-butanol, bör inte överstiga 10 %.

Köldmedium - krav på certifiering

Sammanfogning av två eller flera delar av utrustning eller kretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla köldmedium (fluorerade växthusgaser) får endast utföras av företag som är certifierade och av en person med personligt certifikat. Detsamma gäller vid påfyllning och avtappning av köldmedium från värmepumpen, vid åtgärdande av läckage samt vid borttagande av en eller flera delar i kretsen. HFC får användas t.ex. R407, R404 a, R134 a, R290 (propan). CFC- och HCFC får inte användas som köldmedium vid nyinstallation eller vid läcksökning i samband med tryck- och konserveringsmedel. Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på anläggningen.

Läckagekontroll och rapportering

Allmänt omfattas värmepumpar som innehåller fluorerade växthusgaser motsvarande mer än 5 ton koldioxidekvivalenter av läckagekontroll. Värmepumpar som innehåller fluorerade växthusgaser motsvarande mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas inte av läckagekontroll, förutsatt att utrustningen är märkt som hermetiskt sluten. Ex. 5 ton koldioxidekvivalenter motsvarar 2,82 kg R407C eller 2,39 kg R410A Ex. 10 ton koldioxidekvivalenter motsvarar 5,64 kg R407C eller 4,79 kg R410A

Läckagekontroll - frekvens

Om utrustningen innehåller fluorerade växthusgaser motsvarande mer än 5 ton koldioxidekvivalenter och mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter:
-minst var 12:e månad
-minst var 24:e månad om läckagevarningssysteminstallerats

Om utrustningen innehåller fluorerade växthusgaser motsvarande mer än 50 ton koldioxidekvivalenter och mindre än 500 ton koldioxidekvivalenter:
-minst var 6:e månad
-minst var 12:e månad om läckagevarningssysteminstallerats

Om utrustningen innehåller fluorerade växthusgaser motsvarande mer än 500 ton koldioxidekvivalenter:
-minst var 3:e månad
-minst var 6:e månad om läckagevarningssystem installerats

Underrättelse och rapportering

Vid yrkesmässigt bruk ska operatör av stationär värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer underrätta miljö- och byggnämnden innan installation eller konvertering. Vidare ska en rapport med bl.a. resultatet av läckagekontroller lämnas in senast den 31 mars efterföljande år.

Avgift

För handläggningen av ärendet tas en avgift ut. Avgiften indexuppräknas varje år.

  • Luftvärmepump 591,50kr.
  • Anläggning för utvinning av värme/kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten 2366kr.

Mer information

Se förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Kontakta miljö- och byggenheten tel. 0921-620 00 (växeln) om du har frågor

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ev. avtal med markägare
  • Tomtkarta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa