Tillfälligt företagsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utvecklingsstöd för nya affärsmodeller och marknader i utmanande tider 

Regler och riktlinjer Kommunledningskontoret näringsliv

Tillfällig stödåtgärd till näringslivet - Utvecklingsstöd för nya affärsmodeller och marknader i utmanande tider

Belopp

75 % av kostnaderna, maximalt 50 000 kronor. 

Ansökningsperiod

Utlysningen kommer vara öppen för ansökningar vid två tillfällen. Första utlysningsperioden pågår mellan 2020-06-01 till 2020-06-30. Beslut fattas inom två veckor efter utlysningens slut. Åtgärderna ska påbörjas inom tre månader efter beviljat beslut. Stödet behovsprövas individuellt för varje enskilt företag. 

Vem kan söka stödet?

 • Utvecklingsstödet riktar sig till små och medelstora företag som har drabbats extra hårt av Covid-19 och vidtar omställningsåtgärder som att hitta nya affärsmodeller och nya marknader för företagets långsiktiga överlevnad. 
 • Företaget ska beskriva vilken påverkan Covid-19 har på företaget, planerade åtgärder för omställningsarbetet och vilka effekter de planerade åtgärderna väntas ha på företaget. Här finns möjlighet att ta fram underlag kostnadsfritt via Företagssupporten. Kontaktuppgift till Företagssupporten är naringsliv@boden.se
 • Företaget ska ha säte inom Bodens kommun. 
 • Företaget ska ha en rullande årsomsättning på minst 500 000 kronor. 
 • Företaget ska ha startat sin verksamhet innan 31/3 2020. 
 • Företaget får inte ha några oreglerade skulder (anstånd hos Skatteverket är OK). 

Vad kan stödet användas till?

 • Stödet avser mjuka kostnader för omställningsåtgärder som att hitta nya affärsmodeller och nya marknader för företagets långsiktiga fortlevande och kan exempelvis vara konsultkostnader för digitala lösningar, organisationsanpassning, utbildnings- och kompetensinsatser för de nya affärsmodellerna och marknaderna och särskilda marknadsföringsinsatser mot en ny målgrupp. 
 • Bruttolönekostnader upp till 150 kronor/timme för personal som arbetar med åtgärderna för att hitta nya affärsmodeller och nya marknader. Bruttolönekostnaderna kan maximalt utgöra 50 % av kostnaderna. Tidsredovisning där det framgår hur personen/personerna arbetat med omställningsåtgärderna krävs. 

Stödet ska rekvireras med fakturor och bankutdrag. Slutredovisning ska ha skett senast 2020-12-31. 

Reservation att förutsättningarna förändras under rådande Covid-19 pandemi. 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Företagsuppgifter
 • Affärsidé
 • Beskrivning vilken påverkan Covid-19 har på företaget
 • Planerade omställningsåtgärder
 • Vilka effekter de planerade omställningsåtgärderna väntas ha
 • Omsättning i jämförelse mot 2019 (om verksamhet ej fanns 2019 så tar man mot budget)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa