Ansökan till modersmålsundervisning VT 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Viktig information

Ansök senast 1 april för start hösttermin och senast 1 november för start kommande vårtermin.

Barn som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de barn som inte får det. Flerspråkighet är positivt för barns och ungas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten. Att utveckla sitt modersmål när man är ung ökar chansen att man blir flerspråkig som vuxen.

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan om:
•    en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål,
•    språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
•    elev har grundläggande kunskaper i språket

För att modersmålsundervisning ska anordnas krävs det att:
•    det finns minst fem elever som önskar undervisning i samma språk
•    rektorn godkänner ansökan
•    det finns en lämplig lärare.

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Nationella minoriteter
Elever som önskar modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Det finns inte heller något krav på att det ska vara minst fem elever som önskar undervisning.

Modersmålsundervisning i minoritetsspråk kan ges som förstaspråk eller som andraspråk beroende på elevens språkutveckling. Om språket är dagligt umgängesspråk i hemmet väljs det som förstaspråk i annat fall som andraspråk.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk som ges utanför timplanebunden tid (efter ordinarie skoltid) är inte begränsat till ett visst antal läsår.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Elever i grundskolan kan studera ämnet modersmål inom ramen för språkval, som elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför den ordinarie undervisningen. Det vanligaste är att eleven får undervisning i sitt modersmål på eftermiddagen efter den ordinarie skoltiden.

Under vissa omständigheter kan modersmålsundervisningen erbjudas som fjärrundervisning via nätet eller organiseras i grupper där man samlar elever från flera skolor till ett gemensamt lektionstillfälle.

Läser du modersmål får du, som i övriga ämnen, betyg från årskurs 6. I åk 9 kan du välja att räkna detta som ett av dina 16 bästa betyg i ansökan till gymnasieskolan.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter och personnummer till samtliga vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa