Enkelt avhjälpa hinder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen arbetar aktivt för att göra samhället mer tillgängligt för alla, men vi behöver hjälp. Ett sätt att hjälpa till är att anmäla sådant som upplevs som hinder på gator, torg och i butiker.

Det gäller de delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar samt platser som är angivna som allmän plats i detaljplanen.

Här ger vi en översikt av vad som kan räknas som enkelt avhjälpta hinder. Reglerna i sin helhet finns i  Boverkets föreskrifter och allmänna råd��ppnas i nytt f��nster.

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • avsaknad av ledstänger
 • tunga dörrar
 • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • dålig belysning
 • dålig ljudmiljö
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • bristande utformning av orienterande skyltning
 • brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner
 • bristfällig skyltning
 • brister i utformning och placering av fast inredning.

Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt att till exempel installera en hiss eller bygga om en toalett.

Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa bör omprövas när förutsättningarna ändras. Samma hinder kan vara enkelt avhjälpt i en situation men inte i en annan. De ekonomiska förutsättningarna handlar om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna. Exempelvis kan kostnaden för samma åtgärd vara orimligt betungande för en ägare men hanterbar för en annan ägare med andra ekonomiska ramar.

Vem ska åtgärda hindret?

Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. I de flesta fall är det byggnadens ägare, men det kan istället vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa